සින්ටර්ඩ් ලෝහ දැලක්

ස්වයංක්‍රීය කැදලි විසඳුම

ප්රධාන යෙදුම්

ඉලෙක්ට්රොනික

කාර්මික පෙරීම

ආරක්ෂිත ආරක්ෂකයා

පෙරීම

නිර්මාණ ශිල්පය